Jak zrobić dobrą zaprawę?

Klasę zaprawy stosowanej w konkretnej realizacji powinien zawsze określać projekt techniczny. Zalecenia budownictwa ogólnego zwracają uwagę, że nie należy stosować wyższych klas zaprawy niż ta, która jest przewidziana w projektcie. To zalecenie ma nie tylko podstawy ekonomiczne, ale także podłoże technologiczne. Wzrost wytrzymałości na ściskanie zaprawy (przy zastosowanej wyższej niż zaprojektowana klasie) odbywa się zazwyczaj kosztem innych korzystnych cech zaprawy, takich jak przyczepność do elementów murowych czy elastyczność zaprawy, które z kolei decydują o trwałości muru w czasie. Odzwierciedleniem omawianej tu zasady są wartości podane w tabeli, która podaje orientacyjne klasy zaprawy w zależności od wykonywanego elementu murowego.

Dobór odpowiedniego cementu o określonych parametrach jest niezwykle istotny w procesie produkcji zapraw lub mieszanek betonowych. Nieumiejętnie dobrany cement skutkuje osłabieniem parametrów użytkowych i technicznych konstrukcji oraz stwarza zagrożenie katastrofy budowlanej. Zbyt mocna zaprawa lub beton przekłada się negatywnie na aspekt ekonomiczny procesu budowlanego i generuje dodatkowe i niepotrzebne koszty.

Zaprawy wapienne

Świeżo zarobioną zaprawę cementową cechuje mała urabialność. Natomiast utwardzona zaprawa cementowa charakteryzuje się dużą sztywnością oraz kruchością. Tych wad nie wykazują zaprawy cementowe z dodatkiem wapna. Dodatek wapna zwiększa wytrzymałość zaprawy na zginanie. Podczas pracy zaprawy murarskiej w konstrukcji murowej, gdzie bardzo ważną rolę spełnia przyczepność zaprawy do elementu murowego, pozytywny wpływ wapna na właściwości zaprawy cementowo-wapiennej jest jeszcze bardziej wyraźny

Zaprawy cementowe

Zaprawy cementowe również zalicza się do zapraw zwykłych. Stosuje się je w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest w sposób ciągły narażona na oddziaływanie wody. Niekorzystne cechy zaprawy cementowej (mała urabialność, mała retencja wody itd.) modyfikuje się domieszkami i dodatkami. Ze względu na złożony charakter oddziaływania domieszki na zaprawę, jej stosowanie wymaga stałej kontroli laboratoryjnej. Dlatego też w sytuacjach, kiedy projekt budowli przewiduje stosowanie zapraw cementowych, zamiast używania domieszek na własną rękę, zaleca się korzystanie z fabrycznie przygotowanych mieszanek cementowych.